Prevádzkovateľom www.rvauto.sk je:

 

RV auto s. r. o.
A. Gwerkovej 22
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 35954043
IČ DPH: SK2022090576

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na: varga@rvauto.sk

 

Aké údaje získavame:

Údaje potrebné na vybavenie dopytu, bez ktorých by nebolo možné vyhotoviť napr. ponuku financovania, ako napríklad meno, priezvisko, názov firmy, IČO, email, telefónne číslo.

Pri využívaní našich služieb získavame údaje o tom, ako ich využívate. Napríklad recenzie, ktoré nám zašlete a správy, ktoré nám pomocou formulára odošlete. Taktiež získavame údaje o tom, z akého zariadenia ste nás navštívili (mobil, tablet, desktop), aby sme vedeli naše stránky optimalizovať pre vaše zariadenie a mohli ste tak našu stránku navštevovať bez prípadných chýb, či vysokej náročnosti na prenesené dáta.

 

Využitie údajov:

Pomocou údajov, ktoré získavame vám vieme vytvoriť ponuku financovania, alebo pripraviť kúpnu zmluvu na motorové vozidlo, viesť účtovníctvo, zaslať faktúru. Všetko v súlade s obchodnými podmienkami.

Získané údaje využívame aj na zlepšovanie našich služieb a marketingové činnosti. Napríklad údaje o histórii vyhľadávania nám pomáhajú ukazovať vám odporúčané vozidlá.

V prípade vášho súhlasu používame údaje aj na iné marketingové činnosti, ako napríklad emailové novinky, v ktorých zasielame zaujímavosti o nových vozidlách v ponuke.

Pre marketingové účely môžeme vykonávať profilovanie na vytvorenie segmentácie. Robíme to preto, aby zákazníci dostávali relevantné ponuky a reklamu. Segmentácia sa vykonáva na základe dopytovaných vozidiel. 

 

Bezpečnosť a ochrana:

Údaje používame na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, ako reakciu na nároky štátnych a iných orgánov, ktoré kontrolujú našu činnosť a na vymáhanie nárokov, ktoré nám vznikli.

 

Cookies a Facebook pixel:

Cookies sú malé úlomky údajov, ktoré slúžia predovšetkým pre uľahčenie práce s internetovými stránkami užívateľom. Cookies vám umožňuje zapamätať si vaše prihlasovacie údaje a iné úkony, ktoré uľahčujú nákup a prezeranie internetových stránok. Taktiež sa pomocou cookies snažíme pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke a ako by sme ju mohli zlepšiť. Cookies slúži aj ako nástroj, ktorý zaznamenáva počet návštev na stránke a podstránkach.

Cookies údaje naši dodávatelia analytických systémov anonymizujú. Patrí sem napríklad Google Analytics, ktorý ukazuje návštevnosť stránok.

Podobne ako cookies funguje aj Facebook pixel, je to nástroj, ktorý zbiera úlomky údajov o správaní používatelov na webovej stránke. Tento nástroj používame na zlepšovanie našich služieb a na zlepšovanie relevancie reklamy. Snažíme sa ponúknuť vám tak dobré služby a reklamu ktorá je pre vás zaujímavá.

 

Možnosti ochrany údajov cookies:

Nastavenie internetového prehliadača – väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým cookies potvrdzujete a akceptujete, Prehliadač však viete nastaviť tak, aby cookies našej stránke nedovolil používať (ukladať ich a načítavať ich).

 

Právna terminológia:

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás informujeme o právnych základoch.

 • Plnenie zmluvy – Vzniká objednaním tovaru, prejavením záujmu telefonicky, emailom, online, osobne, či formou listovej správy.
 • Súhlas – Súhlas nám udeľujete na základe jeho dobrovoľného prijatia, bez akéhokoľvek nátlaku. Napríklad súhlas s obchodnými podmienkami.
 • Plnenie našich zákonných povinností – Musíme uchovávať údaje o zrealizovaných predajoch motorových vozidiel kvôli štátnym a iným orgánom, kvôli kontrole či sporom. Ďalej kvôli účtovníctvu, ktorého vedenie je zákonom predpísané.
 • Náš oprávnený záujem – Máme záujem zlepšovať naše služby k zvýšeniu vašej spokojnosti. Na tieto účely používame personalizáciu, marketingové činnosti a ochranu dát. Vždy zvažujeme či tieto údaje sú nevyhnutné, a iba v takom prípade ich spracovávame.

 

Sprístupňovanie údajov tretím stranám:

Údaje sprístupňujeme tretím stranám iba ak to od nás vyžadujú a majú na to dostačené odôvodnenie, nenarušíme tak neprimerane vaše súkromie a neporušíme tak legislatívu.

Tretie strany, ktoré môžu vyžadovať niektoré údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na činnosť.

Pre marketingové účely a účely zlepšovania služieb:

– Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (online marketing a analytika)

– Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland (online marketing a analytika)

Pre iné účely:

Z právnych dôvodov údaje sprístupňujeme aj iným osobám, ak tak musíme z vyplývajúcich právnych predpisov, z požiadaviek štátnych orgánov, iných orgánov, na uplatnenie našich nárokov alebo obhajobu v konaniach, ktoré si uplatňujú voči nám. Napríklad súd, kontrolné štátne orgány, audítori, účtovníci.

Vaše údaje neprenášame do krajín mimo EÚ, naši partneri však takéto prenosy môžu uskutočňovať. Google Ireland Ltd. môže údaje prenášať do USA. Naši partneri však musia dodržiavať US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

 

Chránime vaše údaje:

Je v našom najlepšom záujme, aby vaše dáta boli chránené. V súlade s požiadavkami legislatívy vykonávame všetky potrebné kroky, aby vaše údaje boli bezpečne uložené a chránené proti zneužitiu. Elektronické údaje uchovávame na serveroch poskytovateľa ZONER, s.r.o.. vyhradených iba pre nás a ich dáta chránime pred únikom, poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Údaje spracovávame pomocou anonymizácie a šifrovania. Chránime tak dáta pred zneužitím. Zabezpečujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme dáta ochránili pred únikom. K dátam je obmedzený prístup len na nevyhnutnú činnosť.

 

Doba uchovania dát:

Dáta budú uložené na dobu nevyhnutnú pre činnosti uľahčujúce zákazníkovi komunikačný proces a po dobu nevyhnutnú na marketingové účely a pre účely vyplývajúce z právnych dôvodov. Na vašu žiadosť môžu byť údaje odstránené alebo upravené mimo údajov, ktoré musíme uchovávať kvôli splneniu zákonom daných povinností.

 

Vaše práva:

Z dôvodu spracovania osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. Ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, budeme vás informovať do 30 dní o vybavení. V prípade odôvodnených prípadov, môže byť žiadosť vybavená v lehote prekračujúcej 30 dní. O takejto situácii vás ale budeme informovať.

Uplatniť vaše práva môžete na emailovej adrese: varga@rvauto.sk

Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sa vaše osobné údaje u nás spracúvajú, máte právo požiadať o informáciu, aké údaje o vás spracúvame, dôvod, na aký ich spracúvame, komu sme ich poskytli, či sme ich poskytli do krajiny mimo EÚ a informáciu, dokedy budeme vaše údaje uchovávať.

Právo na opravu údajov

Pokiaľ máte informáciu alebo sa domnievate, že máme o vás nesprávne údaje, máte právo o ich opravu. Takúto opravu môžete vykonať prostredníctvom mailu s vašou požiadavkou na varga@rvauto.sk a údaje vám opravíme my.

Právo na vymazanie / zabudnutie

Máte právo na vymazanie údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ dané údaje nepatria do výnimiek, ktoré stanovuje zákon. Napríklad údaje potrebné na vedenie účtovníctva, ktoré je zákonom predpísané a sú splnené podmienky uvedené tu:

 • Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané.
 • Odvoláte váš súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré o vás máme a na ich spracovanie neexistuje iný právny základ.
 • Zamietnete spracovanie vašich osobných údajov spracovaných na základe oprávneného záujmu alebo zamietnete spracovanie za účelom priameho marketingu na základe konkrétnej situácie, ktorá sa vás priamo týka a neprevažujú oprávnené dôvody na spracovanie, napríklad dôvody legislatívne.
 • Osobné údaje sú nezákonne spracované.

Zverejnené osobné údaje – v prípade, že boli u nás zverejnené vaše osobné údaje a vy požiadate o vymazanie osobných údajov, vymažeme aj takéto údaje. Našich partnerov, ktorí boli príjemcami vašich údajov požiadame o ich vymazanie z databáz. Príjemcovia vašich dát ich maju vymazať, ak to bude technicky možné s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov na dobu dočasnú pokiaľ sa vyskytnú nasledujúce prípady:

 • V prípade, ak sa domnievate, že máme o vás nesprávne osobné údaje, obmedzenie bude trvať do nápravy správnosti osobných údajov.
 • Pokiaľ je spracovanie protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie.
 • V prípade, že pre nás už nie sú údaje na spracovanie potrebné, ale sú potrebné pre vás na vaše vlastné účely potrebné na uskutočnenie vašich právnych nárokov.
 • Pokiaľ namietate spracovanie vaše osobné údaje.

 

Právo na prenesenie údajov k inej strane

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame na základe súhlasu a (alebo) na základe zmluvy a spracovávame ich automatizovane. Údaje vám musíme poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje máte možnosť preniesť aj k inej strane. V prípade, ak je to možné po technickej stránke, na vašu žiadosť prenesieme údaje priamo k prevádzkovateľovi, ktorého si sami zvolíte.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo namietať z dôvodov vašej konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme.

Podávanie sťažností

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s legislatívou, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, že žijete v zahraničí, máte právo podať sťažnosť na miestny dozorný orgán. Kontakt na dozorný orgán Slovenskej republiky sa nachádza tu,